Публічний договір

про надання послуг у сфері краси та здоров’я

Фізична особа-підприємець (ФОП) «Бородіна Світлана Віталіївна» (далі — Виконавець), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб отримати послуги у сфері краси та здоров’я відповідно до положень цього Публічного договору та на умовах і в порядку, передбачених даним Договором.

Цей Договір являє собою публічну пропозицію (публічну оферту) Виконавця для всіх бажаючих скористатись даними послугами.

1. Визначення

Публічний договір  — договір про надання послуг, який встановлює однакові для всіх замовників послуг умови отримання таких послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі — Договір). 

Публічна оферта — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі (споживачу послуги) у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України укласти з ним публічний договір про надання послуг на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором. 

Замовник — фізична особа, яка уклала з Виконавцем Договір. 

Акцепт — підтвердження Замовником повної і безумовної згоди укласти договір з Виконавцем, на умовах, передбачених публічною офертою, шляхом внесення (сплати) на рахунок Виконавця грошової суми в розмірі 200 (двісті) гривень, яка вважається завдатком за замовлену Послугу (-и).

Завдаток —  грошова сума в розмірі 200 (двісті) гривень за замовлену Послугу (-и), яка попередньо вноситься (сплачується) Замовником Виконавцю.

Послуга — діяльність Виконавця, яка здійснюється за індивідуальним замовленням Замовника для задоволення його особистих потреб, і в сукупності з іншими послугами формує повний перелік послуг Виконавця, який зазначений у відповідному Додатку до Договору та на Сайті Виконавця. Послуга надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства відповідно до чинного Прейскуранта цін (прайс — листа) Виконавця з дотриманням встановлених чинним законодавством вимог до послуг даного виду.

Сайт  — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, розміщений за адресою: https://sandytime.com.ua/.

Прейскурант цін (прайс — лист) — затверджений Виконавцем, зазначений у відповідному Додатку до Договору, та розміщений на сайті Виконавця перелік всіх послуг, що надаються Виконавцем із зазначенням їх вартості, яким встановлюється єдиний для всіх Замовників розмір оплати за надання Виконавцем відповідних послуг. Прейскурант цін (прайс — лист) є невід’ємною частиною даного Договору.

Замовлення — подача (відправлення) заяви-повідомлення Замовником Виконавцю засобами електронного або телефонного зв’язку щодо замовлення відповідної (-их) послуги (-г) Виконавця. 

Заява-повідомлення —  відповідна заява довільної форми про замовлення  Замовником у Виконавця відповідної (-их) послуги (-г), яка оформлюється самостійно Замовником і є невід’ємною частиною даного Договору. Заява-повідомлення вважається Додатком до даного Договору.

Обов’язковими реквізитами  заяви-повідомлення є: 

— прізвище, ім’я, по-батькові Замовника російською, українською та/або англійською мовами;

— адреса електронної пошти Замовника; 

— контактний номер телефона Замовника. 

Замовник несе повну відповідальність за зміст і достовірність даних, зазначених у заяві-повідомлення.

Бронювання часу — підбір для Замовника визначеної та конкретної дати та часу для отримання Замовником відповідної замовленої послуги (-г) у Приміщенні Виконавця, за яку (-і) Замовником вноситься (сплачується) завдаток. Приміщення Виконавця — місце, де Виконавець надає Послугу (-и) Замовнику відповідно до даного Договору.

2.  Загальні положення

2.1. Кожна із Сторін Договору гарантує, що володіє необхідним обсягом дієздатності, а так само всіма правами і обов’язками, які є необхідними і достатніми для підписання і виконання даного Договору.

2.2. Всі умови Договору, передбачені Публічної офертою, є обов’язковими для Сторін.

2.3. У разі якщо Замовник не згоден з умовами Договору, він має право відмовитися від його укладення до здійснення Акцепту. Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення і згоду з усіма умовами даного Договору. 

2.4. Договір оформляється у вигляді згоди Замовника з усіма умовами Договору, шляхом здійснення Акцепту, без підпису письмового примірника договору Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному Сторонами. 

2.5. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються надання Послуги (-г) Виконавцем, перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або відправити запит на адресу електронної пошти info@sandytime.com.ua. 

3. Акцептування Договору

3.1. Підтвердженням повного і беззастережного прийняття Публічної оферти є внесення (оплата) Замовником завдатку в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

3.2.  Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем суми завдатку.

3.3. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним і беззастережним прийняттям умов Договору, Прейскуранту цін (прайс — листа) Виконавця і всіх інших існуючих додатків до Договору, які є невід’ємною частиною даного Договору. 

4. Предмет Договору 

4.1. Виконавець зобов’язується, відповідно до оформленого Замовлення, надати Замовнику  відповідну Послугу (-и) з переліку послуг, зазначених в Прейскуранті цін (прайс — листі) та на сайті Виконавця, яка (-які) споживається (-ються) в процесі здійснення певної дії (діяльності), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю зазначену Послугу (-и), в розмірі та на умовах, передбачених цим Договором та Прейскурантом цін (прайс — листом) Виконавця

5. Права та обов’язки Виконавця 

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Надати Послугу (-и) Замовнику в порядку і строки, передбачені Договором, і Прейскурантом цін (прайс — листом) Виконавця. 

5.1.2. Не допускати розголошення персональних даних Замовника, та будь-якої іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю в зв’язку з виконанням даного Договору. 

5.2. Виконавець має право: 

5.2.1. Обробляти персональні дані Замовника під час укладення Договору (акцептування Публічної оферти) та безпосереднього виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

*Обробка Виконавцем особистих даних наданих Замовником, склад та зміст яких визначено Договором, що можуть містити відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, здійснюється у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким Замовник вважається ознайомленим на момент укладення Договору. Замовник (в розумінні даного пункту надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі – Персональні дані) з метою:

— здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем, у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;

 — захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів. 

—  в інших передбачених чинних законодавством випадках.

Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників (за наявності таких). 

5.2.2. В односторонньому порядку вносити зміни до Договору і / або Прейскурант цін (прайс — лист) Виконавця з подальшим розміщенням на Сайті відповідної інформації. 

5.2.3. Здійснити бронювання часу для надання Замовнику обраної послуги (-г), виходячи з оформленого Замовлення, та за умови здійснення Замовником акцепту Договору. Бронювання часу для надання Замовнику послуги (-г) здійснюється протягом 24 годин з моменту отримання Виконавцем завдатку.

5.2.4. Відмовити в обслуговуванні Замовника в разі неотримання від останнього завдатку в порядку і на умовах, передбачених Договором. 

5.2.5. Залучати третіх осіб до надання Послуг Замовнику, без попереднього узгодження таких дій Виконавця із Замовником. 

5.2.6. Відмовити в наданні Послуги Замовнику, якщо така послуга на думку Виконавця (персоналу Виконавця) здатна нашкодити здоров’ю або зовнішньому вигляду Замовника. 5.2.7. Відмовити в наданні Послуги Замовнику, якщо останній на думку Виконавця (персоналу Виконавця) перебуває в очевидному стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

6. Права та обов’язки Замовника 

6.1.    Замовник зобов’язаний: 

6.1.1. Повідомити Виконавцю достовірні дані про себе та стан свого здоров’я, наявність можливих протипоказань до окремих програм та процедур Виконавця. 

6.1.2. Приходити до Виконавця на зазначений час в Приміщення Виконавця для отримання (споживання) послуги (-г) Виконавця, не порушуючи сформований графік роботи Виконавця та/або його персоналу. 

6.1.3. Приходити до Виконавця для отримання Послуги (-г) без тварин.

6.1.4. Оплатити надану (-і) послугу (-ги) Замовником за даним Договором.

6.2. Замовник має право: 

6.2.1. Отримати Послугу (-и) Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.

6.2.2. Отримати повну та достатню інформацію щодо бронювання часу для надання Замовнику обраної послуги (-г)

7. Порядок розрахунків 

7.1. Надання Послуги (-г) Замовнику здійснюється після акцептування Договору шляхом внесення (сплати) на рахунок Виконавця завдатку. 

Оплата Замовником завдатку служить обов’язковою попередньою умовою для надання Замовнику замовленої (-их) послуги (-уг) за даним Договором і не підлягає поверненню в разі відмови останнього від замовленої послуги (-г) в строк менший ніж 24 год. до її (їх) надання, неприбуття Замовника в Приміщення Виконавця у заброньовані дату та/або час для отримання замовленої послуги (-г) за винятком випадків, передбачених Договором.

Вартість завдатку входить у вартість замовленої послуги (-г) у випадку, якщо Замовник здійснив оплату завдатку та з’явився у Приміщенні Виконавця для отримання такої (-их) послуги (-г) у зазначену Виконавцем дату та час.

Внесення Замовником завдатку здійснюється не менш ніж за 24 год. до початку надання замовленої послуги (-г).

7.2. Розрахунок за надані Виконавцем послугу (-и) здійснюється Замовником відразу після її (їх) фактичного надання в приміщенні Виконавця. 

7.3. Оплата наданої (-их) послуги (-г) як і безпосередньо внесення завдатку за Договором може здійснюватися Замовником двома способами:

1) перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою апарату еквайрингу: 

— в Приміщенні Виконавця, використовуючи банківську картку; 

— використовуючи будь-який із запропонованих способів оплати через платіжного провайдера WayForPay (https://wayforpay.com/uk).

2) за готівковий розрахунок в Приміщенні Виконавця. 

7.4. У разі зміни ціни на послугу (-и), на яку (-і) було оформлене Замовлення, але яка (-і) ще не була надана Виконавцем — останній зобов’язується в найкоротші терміни, але не пізніше 48 год. до її (їх) фактичного надання, проінформувати Замовника про зміну ціни на замовлену послуги (-и). В цьому випадку якщо Замовник відмовиться від замовленої послуги (-г) через таке підвищення ціни сума завдатку має бути повернута Замовнику. 

8. Порядок виконання Замовлення 

8.1. Замовлення вважається виконаним в момент надання Замовнику Послуги (-г), які складають замовлення. 

8.2. Виконавець не несе відповідальності за неналежне виконання Замовлення, в разі надання Замовником недостовірної інформації про себе/стан свого здоров’я/наявність можливих протипоказань до окремих програм та процедур Виконавця, або виявлених помилок в заяві-повідомленні.

9. Відповідальність Сторін 

9.1. Незважаючи на вищезазначене, Виконавець має право відмовити в наданні Послуги (-г) Замовнику без повернення внесеної суми завдатку в наступних випадках:

9.1.1. запізнення Замовника на Послугу (-ги) більш ніж на 25 хвилин від зазначеного (заброньованого)  фактичного  часу надання послуги (-г);

9.1.2. попередження Замовником Виконавця менш ніж за 24 години до фактичного часу надання Послуги (-г), про неможливість з’явитися в зазначені дату та/або час в Приміщення Виконавця  для отримання (споживання) послуги та/або відмову від послуги (-г); 

9.1.3. неприбуття Замовника у зазначені дату та/або час в Приміщення Виконавця для отримання (споживання) послуги.

9.2. Виконавець має право відмовити в обслуговуванні Замовника, якщо з технічних та інших причин не відбулась оплата Завдатку/сума завдатку не надійшла на відповідний рахунок Замовника; 

9.3. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей і грошових коштів Замовника під час перебування останнього в Приміщенні Виконавця.

9.4. Відповідальність за шкоду, заподіяну Виконавцю або третім особам, які перебувають в Приміщенні Виконавця малолітніми / неповнолітніми дітьми Замовника, несе Замовник. Шкода, заподіяна Виконавцем Замовнику або третім особам, внаслідок дій малолітніх / неповнолітніх дітей Замовника підлягає відшкодуванню Замовником. 

 9.5. У випадку якщо Виконавець не надасть послугу (-и) Замовнику з підстав, що не передбачені Розділом 10 даного Договору, у зазначені дату та/або час для надання послуги (-г) Замовнику в Приміщенні Виконавця, Виконавець має відшкодувати Замовнику збитки в подвійному розмірі суми завдатку, якщо інше не встановлено Договором. 

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР) 

10.1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору). 

10.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, пожежі, снігові заметілі, урагани та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін,які відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором. 

10.3. Належним доказом факту виникнення та існування форс–мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або Торгово-промисловими палатами в регіонах України. 

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

11.1. Умови забезпечення конфіденційності персональних даних Замовника забезпечуються Політикою конфіденційності Виконавця. 

12. Інше

12.1. Всі претензії, які стосуються невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх обов’язків за Договором, Замовник має право викласти в усній або письмовій формі, направивши звернення на адресу електронної пошти info@sandytime.com.ua , або поштовим відправленням на юридичну адресу Виконавця. Всі звернення розглядаються в порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян». 

12.2. Замовник надає згоду на отримання відповідних інформаційних повідомлень від Виконавця. 

12.3. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути в зв’язку з положеннями цього Договору, регулюються нормами чинного законодавства України.

13. Реквізити Виконавця 

Фізична особа-підприємець (ФОП) «Бородіна Світлана Віталіївна» Юридична адреса: 02000, Україна, місто Київ, вул. Панаса Мирного, 2/44