Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Публічного договору  про надання послуг у сфері краси (надалі — Публічної оферти), діє відносно всієї інформації, яку Фізична особа-підприємець (ФОП) «Бородіна Світлана Віталіївна» може отримати про Користувачів під час використання ними Cайту https://sandytime.com.ua/ та регулює дотримання конфіденційності і недоторканності персональних даних та іншої інформації, яку Фізична особа-підприємець (ФОП) «Бородіна Світлана Віталіївна» (далі — «Виконавець») отримує від Користувачів Сайту (далі — «Користувач»).

Сайт  — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, розміщений за адресою: https://sandytime.com.ua/.   

Користувач — це будь-яка дієздатна фізична особа згідно чинного українського законодавства, що відвідала Сайт https://sandytime.com.ua/ та має намір замовити ту чи іншу Послугу Виконавця, а також погодилася з умовами цієї Політики. Користувач гарантує, що він не є резидентом країни Європейського Союзу.                  

Всі інші терміни, що вживаються в цій Політиці конфіденційності, якщо окремо в ній не зазначено інше, мають те ж значення, що і в Публічній оферті, розміщеній на Сайті Виконавця.

Користувач при використанні Сайту та замовленні Послуги у Виконавця, повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності та повністю і беззастережно прийняти всі її умови. Якщо Користувач не згоден з будь-яким із положень цієї Політики конфіденційності, він має право припинити користування Сайтом Виконавця.

У цьому документі роз’яснюється, які види інформації можуть бути зібрані і зберігатися на Сайті, як може використовуватися і надаватися ця інформація, в тому числі порядок збору та використання персональних даних користувача Сайту.

I. Збір та використання персональних даних 

Користувачу може бути запропоновано ввести персональні дані для цілей замовлення Послуг на Сайті.

1. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу користувача Сайту, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

1.1. У межах цієї Політики під перcональними даними розуміється:

— персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при оформленні замовлення послуги на Сайті /в процесі використання Сайту, в тому числі прізвище, ім’я, по-батькові, контактні дані (e-mail, телефон);

—  стандартні дані, які автоматично отримуються http / https-сервером при доступі до Сайту та подальші дії Користувача (IP-адреса хоста, вид операційної системи Користувача, сторінки Сайту, відвідувані Користувачем);

— інформаційний трафік між Користувачем і Виконавцем, в тому числі комерційні електронні повідомлення та електронні повідомлення, що стосуються Сайту (наприклад технічні повідомлення та інформація системи безпеки сайту за наявності такої, тощо).

1.2. Для цілей проведення платежів і з метою обробки даних про здійснення Користувачами платежів, Виконавець може збирати інформацію про платіжні реквізити Користувача, в тому числі, але не обмежуючись, даними про сам факт проведення платежу, здійсненого через платіжні системи третіх осіб, даними про ідентифікатори пристроїв Користувача, а також окремі реквізити Користувача як платника.

1.3. Виконавець може зберігати інформацію про з’єднання, трафік, дату та час тривалості роботи Користувача на Сайті.

Відомості про трафік, який проходить через мережу, електронною поштою, і активність Користувача в мережі Інтернет на Сайті захищені відповідно до чинного законодавства.

1.4. На Сайті також фіксується доменне ім’я або IP-адреса комп’ютера відвідувача, дата доступу, файли (ім’я файлу і URL), код відповіді HTTP та веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на Сайт, кількість байт, переданих в ході сесії.

1.5. Персональні дані Користувача (-ів) використовуються задля забезпечення обміну інформацією, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до Законів України “Про захист персональних даних”, “Про інформацію”, “Про рекламу”, “Про телекомунікації”, “Про підприємництво”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, НД ТЗІ 2.5-010-03 “Вимоги до захисту інформації WEB- сторінки від несанкціонованого доступу”.

1.6. Персональні дані та інформація Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв’язку з виконанням вимог законодавства.

2. Надання згоди на обробку персональних даних

2.1. Після заповнення та відправлення форми зворотного зв’язку (форми заявки для запису до Виконавця для отримання відповідної послуги), що розміщена на Сайті, вважається, що Користувач надав згоду на обробку Виконавцем своїх персональних та контактних даних. 

2.2. Користувач погоджується з тим, що Виконавець в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, передачу третім особам, в тому числі за межі України, знищення та інші необхідні дії в цілях виконання Політики і користування Сайтом.

2.3.Користувач погоджується на передачу Сайту своїх даних з метою виконання укладених договорів та прийнятих Сайтом відповідно до них зобов’язань з надання Користувачеві послуги

3. Мета та спосіб збору та обробки інформації

3.1. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

3.2.Виконавець збирає, зберігає і обробляє лише ту інформацію, яка необхідна для забезпечення функціонування Сайту відповідно до цілей його створення та належного виконання Користувачами своїх зобов’язань у процесі отримання Послуг в межах та на умовах, встановлених Публічною офертою та чинним законодавством України, в тому числі, та не обмежуючись, з метою створення бази даних Користувачів.

3.3. Збір даних відбувається автоматично при відвідуванні Сайту, а збір Персональних даних, у разі надання Користувачем такої інформації Виконавцю шляхом заповнення та відправлення Користувачем пропонованих Виконавцем форм на Сайті.

3.4. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сайту протягом строку їх зберігання у Виконавця. Користувач в будь-який момент може змінити свою персональну інформацію, що міститься в базах Сайту, повідомивши про це Виконавця.

3.5. Виконавець суворо дотримується вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних. Виконавець гарантує, що зібрана ним Персональна інформація є необхідною і достатньою для досягнення цілей збору і обробки, викладених в цій Політиці.

4. Права, обов’язки та гарантії Користувача

4.1. Користувач має право запросити від Виконавця персональні дані, зібрані Виконавцем, написавши заяву про отримання таких даних, надіславши її на поштову адресу Виконавця, або електронну адресу info@sandytime.com.ua, за винятком випадків технічних збоїв або в інших випадках, які знаходяться поза контролем Виконавця. Строк обробки та відповіді на такий запит складає до 30 (тридцяти) календарних днів з дня його отримання Виконавцем.

4.2. Користувач має право на отримання своїх персональних даних, наданих Виконавцеві, в структурованому, доступному для читання і розуміння форматі і передати ці дані третім особам.

4.3. Користувач в будь-який момент може змінити, виправити, доповнити або видалити свої Персональні дані, що містяться в базах Користувачів Виконавця, повідомивши про це Виконавцю за наданими на Сайті каналами зворотного зв’язку.

4.4. Користувач погоджується з обов’язком негайно повідомити Виконавця про будь-яке порушення безпеки, що пов’язане з доступом до Сайту, здійснене з використанням персональних даних Користувача.

4.5. Користувач зобов’язується дотримуватися умов цієї Політики і погоджується з тим, що Виконавець має право на власний розсуд і без спеціального повідомлення або попередження обмежувати доступ Користувача до Сайту через порушення умов цієї Політики.

4.6. Користувач гарантує достовірність наданих персональних даних та їх відповідність документам по ідентифікації особи Користувача.

4.7. Користувач погоджується з тим, що Виконавець має право на власний розсуд і без попереднього або наступного повідомлення Користувача і пояснення причин обмежувати або блокувати доступ до Сайту або вживати інших заходів щодо Користувача, який порушив умови цієї Політики, або норми чинного законодавства, або охоронювані законом права третіх осіб у разі надходження від них мотивованої скарги.

5. Права, обов’язки та гарантії Виконавця

5.1.  Виконавець зобов’язаний вживати необхідні та достатні технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

5.2. Виконавець не розкриває третім особам і не поширює Персональну інформацію без згоди Користувача (крім випадків, передбачених законодавством України). Крім того, навіть при наявності згоди Користувача Виконавець зобов’язується не проводити розміщення персональних даних Користувача на загальнодоступних ресурсах в мережі Інтернет, оскільки таке розміщення не відповідає цілям збору та обробки Персональної інформації.

5.3. Виконавець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних», та надавати доступ до зазначеної Користувачами інформації на Сайті, використовувати та розголошувати зазначену інформацію тільки у випадках, передбачених законодавством. 

Зокрема, Виконавець має  право надати будь-яку особисту інформацію Користувачів Сайту на вимогу правоохоронних органів, за ухвалою/рішенням суду/слідчого судді чи в рамках інших законних процедур, або ж на іншу правомірну вимогу згідно з чинним законодавством України, з метою запобігання шахрайства, порушення закону, а також з метою безпеки і захисту законних прав Виконавця.

5.4. Виконавець має право надати персональні дані Користувача на обробку дочірнім і афільованим компаніям Виконавця (за наявності таких), а також іншим довіреним організаціям та особам Виконавця, відповідно до внутрішніх інструкцій, цієї Політики конфіденційності та інших вимог безпеки Виконавця.

6. Обмеження відповідальності 

6.1. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, зазначених та відправлених Користувачем даних на Сайті і їхню відповідність документам по ідентифікації особи Користувача.

Виконавець виходить з того, що Користувач в кожному конкретному випадку:

  • надає достовірні і достатні персональні дані, в тому числі з питань, пропонованих в формі зворотного зв’язку (формі заявки для запису до Виконавця для отримання відповідної послуги), і підтримує цю інформацію в актуальному стані;
  • володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому використовувати Сайт.

6.2. Виконавець не повинен перевіряти достовірність персональних даних, що надаються Користувачем, і не здійснює контроль за дієздатністю Користувача.

6.3. Виконавець не приймає на себе відповідальності за жодні наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату або псування даних, що відбулися в результаті авторизованого доступу третіх осіб на Сайт за допомогою персональних даних Користувача.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за упущену вигоду, неотриманий прибуток, втрату даних, або будь-які інші збитки Користувача Сайту, якщо такі виникли при користуванні Сайтом.

6.5. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за порушення вимог законодавства, що регламентує порядок обробки персональних даних, якщо таке порушення настало внаслідок порушення Користувача або Третьої особи, якій зі згоди Користувача та/або його законного представника були передані персональні дані, вимог законодавства та умов цієї Політики.

6.6. Користувач приймає і погоджується, що Виконавець ні за яких обставин не повинен нести відповідальність за втрату і / або поширення персональних даних, якщо така втрата та/або розповсюдження стали результатом дій, внаслідок провини або недбалості, третіх осіб. 

6.7. Користувач Сайту використовує Сайт на його власний ризик. У межах, які максимально дозволяє закон, ані Виконавець, ані будь-яка інша сторона, яка залучена до створення, виробництва або обслуговування Сайту (за наявності такої), не несе відповідальності за пряме, непряме або випадкове пошкодження, які будь-коли завдавалися та які були спричинені тим, що Користувач мав доступ до Сайту, користувався ним або сподівався на нього, навіть якщо відвідувача було попереджено про можливість таких пошкоджень та втрат. 

При цьому Користувач розуміє і погоджується, що в мережі Інтернет не може бути забезпечений абсолютний захист інформації від загроз, які в ній існують. Цим Користувач дає свою безумовну і безвідзивну згоду Виконавцю визначати достатній рівень захисту персональних даних, способи і місце (територію) їх зберігання.

7. Захист інтелектуальної власності 

7.1. Сайт Виконавця в цілому, як і окремі його елементи охороняються Законом України “Про авторське право і суміжні права”, іншими актами чинного законодавства України та міжнародними договорами. 

7.2.Користувачі Сайту не повинні поширювати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з Сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу Виконавця. 

7.3. Користувачі повинні дотримуватися вимог вищевказаного законодавства та інших відповідних положень (приміток) про інтелектуальну власність Виконавця на завантажених та/або копійованих матеріалах з Сайту (за наявності таких). Скопійована інформація повинна містити активне гіперпосилання на Сайт. 

7.4. Копіювання інформації з Сайту може бути здійснено у некомерційних цілях для розміщення на сторінках Користувача, у відповідних блогах, соціальних мережах. 

7.5. При роботі з сайтом Користувачу не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам Сайт, ні на його зміст чи на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів Сайту. 

8.Строк зберігання даних Користувача

8.1. Дані Користувача зберігаються протягом строку надання Користувачеві Послуг Виконавцем, але не більше 3 років після внесення Користувачем таких персональних даних на Сайті, якщо Користувач не звернувся до Виконавця із запитом про їх знищення раніше.

8.2. Виконавець в будь-який момент після фактичного надання та оплати послуги може видалити надані Користувачем персональні дані за письмовим запитом Користувача за наданими на Сайті каналами зворотнього зв’язку, крім даних, зазначених у п.8.3 цієї Політики.

8.3. З моменту запиту на видалення персональних даних, Виконавець зобов’язується видалити всі дані, надані Користувачем при користуванні Сайтом Виконавця з своїх баз даних, крім тих даних, які були передані Користувачем третім особам, а також тих даних, зберігання яких вимагає чинне законодавство в тому числі, але не обмежуючись з метою бухгалтерського обліку та податкової звітності Виконавця, і тільки в межах встановленого законодавством часу.

9. Використання технологій Сookies

9.1. Виконавець може час від часу збирати та отримувати додаткові дані та інформацію про користувачів Сайту https://sandytime.com.ua/. Наприклад, під час користування Сайтом може відбуватися автоматизований збір інформації про обладнання, з якого Користувач заходить на Сайт, програмне забезпечення, операційну систему, IP адресу, джерело посилань на Сайт, переглянуті Користувачем сторінки Сайту, переваги щодо певного виду Послуг, посилання, які Користувач використав для доступу до Сайту та інше. Такий автоматизований збір даних відбувається з метою налаштування зручності у роботі з Сайтом та пропозицій для Користувачів, а також для запобігання можливих випадків шахрайства.

9.2. Автоматизований збір деяких даних та застосування технологій cookies сприяє покращенню функціональних характеристик веб-сайту та розробці максимально зручних у користуванні сервісів Сайту, а також допомагає Виконавцю пропонувати інформацію, яка може бути найбільш цікавою та корисною для Користувачів Сайту.

9.3. Файл cookie — це невеликий фрагмент текстового файлу, який передається в браузер з Сайту, або іншого сайту, який відвідав Користувач. Він допомагає Сайту запам’ятати інформацію про Користувача, наприклад те, якою мовою Користувач надає перевагу переглядати Сайт.

9.4. Користувач Сайту має право відмовитися від використання файлів cookie, в такому випадку частина функцій Сайту можуть виявитися недоступними.

9.5. Користувач Сайту завжди може видалити всі файли cookies, вибравши відповідне налаштування в своєму браузері.

10. Заключні положення

10.1. Користувач при відвідуванні даного Сайту та його використанні автоматично погоджується з даною  Політикою конфіденційності та її умовами. 

Якщо Користувач не погоджується з даною Політикою конфіденційності та її умовами, то він має залишити цей Сайт. 

10.2. Виконавець має право вносити зміни і/або доповнення до цієї Політики в будь-який час без попереднього і/або подальшого повідомлення Користувача. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція постійно знаходиться на Сайті за адресою: https://sandytime.com.ua/privacy-policy/ .

10.3. Користувач самостійно відстежує зміни Політики і знайомиться з чинною редакцією Політики. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і/або доповнень в цю Політику означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

10.4. До цієї Політики і відносин між Користувачами і Виконавцем, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики, застосовується законодавство України. До цієї Політики мають доступ усі Користувачі без винятку.

10.5. Дана Політика конфіденційності відноситься тільки до Сайту https://sandytime.com.ua/privacy-policy/

10.6. Виконавець не контролює сайти, які використовують інформацію з сайту Виконавця або на які ведуть посилання з сайту Виконавця. Ці сайти можуть розміщувати на комп’ютер Користувача власні файли cookie, збирати дані або запитувати у Користувача особисту інформацію.